M.G. van Krugten Administratiekantoor M.G. van Krugten Administratiekantoor, gevestigd aan Overtonstraat 1 B

2024 XH Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

https://mg-advies.nl/

Overtonstraat 1 B

2024 XH Haarlem

023-5324590eon-nummer: 499195

Maurice Guido van Krugten is de Functionaris Gegevensbescherming van M.G. van Krugten Administratiekantoor Hij is te bereiken via maurice@krugten.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

M.G. van Krugten Administratiekantoor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

M.G. van Krugten Administratiekantoor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer
 • Inkomensgegevens

Overzicht van bezittingen m.b.t. het opstellen van de jaarlijkse aangiften inkomstenbelasting (box 3)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

M.G. van Krugten Administratiekantoor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van de loon- salarisadministratie 
 • Het verwerken van de financiële (grootboek) administratie
 • Het opstellen van de fiscale aangiften t.b.v. de Belastingdienst

Geautomatiseerde besluitvorming

M.G. van Krugten Administratiekantoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van M.G. van Krugten Administratiekantoor) tussen zit. M.G. van Krugten Administratiekantoor gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Exact online (boekhoudsoftware, verwerken financiële administratie)
 • SnelStart (boekhoudsoftware, verwerken financiële administratie)
 • Nextens (fiscale aangiftesoftware, opstellen fiscale aangiften t.b.v. de Belastingdienst)
 • WinSalar (personeel- en salarissoftware, verwerken salarisadministratie)
 • Microsoft office (Words, Excel, enz. voor het opstellen van correspondentie, aanbiedingen en verslagen)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De persoonsgegevens worden n.a.v. fiscale verplichtingen 7 jaar bewaard

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/administratie/administratie_opzetten/hoe_lang_moet_u_uw_administratie_bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Na toestemming van de opdrachtgevers kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met de Belastingdienst, financiële  instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen) en andere overheidsinstellingen (DUO, gemeenten, etc.)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

M.G. van Krugten Administratiekantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door M.G. van Krugten Administratiekantoor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@krugten.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

M.G. van Krugten Administratiekantoor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

M.G. van Krugten Administratiekantoor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@krugten.com

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Bankrekeningnummer

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@krugten.com, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– M.G. van Krugten Administratiekantoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

M.G. van Krugten Administratiekantoor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > fiscale bewaarplicht

Personalia > 7 jaar > fiscale bewaarplicht                         

Adres > 7 jaar > fiscale bewaarplicht

Financieel- en overige administratieve gegevens > 7 jaar > fiscale bewaarplicht

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/administratie/administratie_opzetten/hoe_lang_moet_u_uw_administratie_bewaren

M.G. van Krugten Administratiekantoor verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. M.G. van Krugten Administratiekantoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.